یک گیتار

دسته: آموزش آکورد گیتار

آموزش تمامی آکوردهای گیتار به همراه توضیحات، عکس و تبلچر. فیلم آموزش گرفتن آکوردها و نکات مربوط به آنها در سایت یک گیتار

آکورد C گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد C گیتار یا C major یا دو ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد C یا دو ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ C ، C major ، دو ماژور ،…

آموزش آکورد گیتار

آکورد #G یا Ab گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #G یا Ab گیتار یا G# major یا Ab major یا سل دیز ماژور یا لا بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #G یا سل دیز ماژور یا همان آکورد Ab یا لا بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم…

آموزش آکورد گیتار

آکورد G گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد G گیتار یا G major یا سل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد G گیتار یا سل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ G ، G major ، سل ماژور…

آموزش آکورد گیتار

آکورد #F یا Gb گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #F یا Gb گیتار یا F# major یا Gb major یا فا دیز ماژور یا سل بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #F یا فا دیز ماژور یا همان آکورد Gb یا سل بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم…

آموزش آکورد گیتار

آکورد F گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد F گیتار یا F major یا فا ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد F گیتار یا فا ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ F ، F major ، فا ماژور…

آموزش آکورد گیتار

آکورد E گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد E گیتار یا E major یا می ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد E گیتار یا می ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ E ، E major ، می ماژور…

آموزش آکورد گیتار

آکورد #D یا Eb گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #D یا Eb گیتار یا D# major یا Eb major یا ر دیز ماژور یا می بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #D یا ر دیز ماژور یا همان آکورد Eb یا می بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم…

آموزش آکورد گیتار

آکورد A گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد A گیتار یا A major یا لا ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد A یا لا ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ A ، A major ، لا ماژور ،…

آموزش آکورد گیتار

آکورد D گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد D گیتار یا D major یا ر ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد D گیتار یا ر ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ D ، D major ، ر ماژور…

آموزش آکورد گیتار

آکورد #C یا Db گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #C یا Db گیتار یا C# major یا Db major یا دو دیز ماژور یا ر بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #C یا دو دیز ماژور یا همان آکورد Db یا ر بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم…

آموزش آکورد گیتار