یک گیتار

آموزش آکورد گیتار

آموزش آکوردهای گیتار

آکورد C گیتار

آکورد C گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد C گیتار یا C major یا دو ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد C یا دو ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ C ، C

ادامه مطلب »
آکورد #G یا Ab گیتار

آکورد #G یا Ab گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #G یا Ab گیتار یا G# major یا Ab major یا سل دیز ماژور یا لا بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #G یا سل دیز ماژور یا همان آکورد Ab یا لا بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی

ادامه مطلب »
آکورد G گیتار

آکورد G گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد G گیتار یا G major یا سل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد G گیتار یا سل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ G ،

ادامه مطلب »
آکورد #F یا Gb گیتار

آکورد #F یا Gb گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #F یا Gb گیتار یا F# major یا Gb major یا فا دیز ماژور یا سل بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #F یا فا دیز ماژور یا همان آکورد Gb یا سل بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی

ادامه مطلب »
آکورد F گیتار

آکورد F گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد F گیتار یا F major یا فا ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد F گیتار یا فا ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ F ،

ادامه مطلب »
آکورد E گیتار

آکورد E گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد E گیتار یا E major یا می ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد E گیتار یا می ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ E ،

ادامه مطلب »
آکورد #D یا Eb گیتار

آکورد #D یا Eb گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #D یا Eb گیتار یا D# major یا Eb major یا ر دیز ماژور یا می بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #D یا ر دیز ماژور یا همان آکورد Eb یا می بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی

ادامه مطلب »
آکورد A گیتار

آکورد A گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد A گیتار یا A major یا لا ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد A یا لا ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ A ، A

ادامه مطلب »
آکورد D گیتار

آکورد D گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد D گیتار یا D major یا ر ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد D گیتار یا ر ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ D ،

ادامه مطلب »
آکورد B گیتار

آکورد B گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد B گیتار یا B major یا سی ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد B یا سی ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته گیتار را توضیح خواهیم داد. این آکورد را به شکل های مختلفی نشان می دهند؛ B ، B

ادامه مطلب »
آکورد #A یا Bb گیتار

آکورد #A یا Bb گیتار – آموزش رایگان همراه تبلچر، عکس و فیلم

آکورد #A یا Bb گیتار یا A# major یا Bb major یا لا دیز ماژور یا سی بمل ماژور گیتار در این مقاله به آموزش ساخت و اجرای آکورد #A یا لادیز ماژور یا همان آکورد Bb یا سی بمل ماژور می پردازیم. سپس نحوه گرفتن این آکورد روی دسته

ادامه مطلب »